Strona o Piśmie Świętym - strona główna
top1_logo.gif (2477 bytes)


poznawać Pismo Święte

informacje o Biblii
Czas powstania Ksiąg Prorockich

Dokładne określenie choćby przybliżonych dat powstania poszczególnych Ksiąg Prorockich nie jest łatwym zadaniem. Większość z tych ksiąg była niejednokrotnie przeredagowywana i uzupełniana. Można jednak (w sposób nieco uproszczony, "szkolny") podzielić te księgi na dwie grupy - przyjmując jako kryterium okres ich powstawania: księgi powstałe przed okresem niewoli babilońskiej oraz te, które powstały po powrocie i po reformach Ezdrasza i Nehemiasza. Dokładniejsze informacje o czasie powstania i sposobie redakcji ksiąg profetycznych można znaleźć w wielu publikacjach - np. we wstępach do poszczególnych ksiąg w Biblii Tysiąclecia. Polecamy także publikacje wymienione przez nas na stronie Lektury dodatkowe.

 

Większość Ksiąg Prorockich  powstała w okresie poprzedzającym uprowadzenie elity narodu do niewoli babilońskiej. Był to w historii Izraela smutny okres odstępstwa od Boga, tym smutniejszy, że wielu ludzi zatraciło poczucie dystansu, jaki dzielił ich naród od tego, do czego powołał go Pan. W tym okresie powstawały księgi: Ozeasza, Amosa, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza oraz co najmniej część księgi Izajasza.

Przed okresem niewoli babilońskiej głównym zadaniem proroków było ostrzeganie przed skutkami odstępstwa od przymierza, ukazywanie tego odstępstwa i nawoływanie do powrotu do posłuszeństwa Bogu (przykłady: Izajasz, Jeremiasz, Sofoniasz, Habakuk).

Podczas niewoli babilońskiej prorocy wyjaśniali sens historii - tłumaczyli, w jaki sposób wydarzenia niewoli mieściły się w Bożym planie dla Izraela, zapowiadali też odnowę. Wystąpienia proroków nie były osądzaniem z zewnątrz, lecz stanowiły refleksję nad wydarzeniami, które były czymś złym również dla proroków. Były też próbą zobaczenia dobrych skutków, jakie mogły one przynieść.

Po powrocie z niewoli prorocy podtrzymywali na duchu ludzi, odbudowujących świątynię, zapowiadali przyszłą chwałę świątyni i panowanie Mesjasza i - niestety, stosownie do duchowego położenia narodu - wzywali do pokuty i nawrócenia. We wszystkich księgach prorockich powstałych po niewoli znajdują się wyraźne zapowiedzi mesjańskie. Po powrocie Izraela z niewoli babilońskiej działali prorocy: Aggeusz (piszący o odbudowie świątyni), Zachariasz (wspaniałe wizje mesjańskie) i Malachiasz (napominający lud i zapowiadający Boży sąd).
przejdź na następną stronę serwisu
swiat.biblii.pl 2003-2014